Լուրերու Արխիվ

avakourpat

Ուրբաթ՝ 25 Մարտ 2016-իկէսօրէետքժամը 4:00-ին, Այնճարի «Ս. Պօղոս» եկեղեցւոյմէջկատարուեցաւժամերգութիւն եւ Քրիստոսիթաղմանկարգը՝ներկայութեամբ Տէր Նարեկ Աւագ Քհնյ. Շիրիքեանի, Տէր Արսէն Աւագ Քհնյ. Քէշիշեանի, Տէր Աշոտ Աւագ Քհնյ. Գարագաշեանի, Տէր Միւռոն Քհնյ. Աւետիսեանի եւ մեծ թիւով հաւատացեալներու:

Եկեղեցական արարողութեան աւարտին հայեկեղեցւոյաւանդութեանհամաձայն, ներկաներըՔրիստոսիգերեզմանըզարդարողծաղիկներէնառնելովտարինիրենցտուները:

ՅիսուսՔրիստոսիչարչարանաց, խաչելութեանեւթաղմանյիշատակինեկեղեցական արարողութիւնկատարուեցաւ նաեւ ԱյճարիՀայԿաթողիկէ «Ս.ԱստուածածնայՏիրամայր» եկեղեցւոյմէջ գլխաւորութեամբՀայրՄեսրոպՎրդ. Թօփալեանի:

Յետեկեղեցականարարողութեանկազմուեցաւթափօր, որառաջնորդութեամբՀՄԸՄ Այնճարիսկաուտներուն, եւմասնակցութեամբ հաւատացեալ ժողովուրդին շրջեցաւ եկեղեցւոյ շրջակայ փողոցները:

ԱյնճարիՀայԱւետարանականԵկեղեցւոյմէջտեղիունեցաւպաշտամունք առաջնորդութեամբ Տիկ. Նաթալի Քէնտիրճեանի, իսկ օրուայպատգամըփոխանցեցՊատ. ՅակոբԱգպաշարեան:

Նշենք թէ ԱւագՈւրբաթօրուայեկեղեցականարարողութիւններուններկայէինՀ.Մ.Ը.Մ. ԱյնճարիԳայլիկներն ուՍկաուտները եւ Հ.Յ.Դ. «Յառաջ» Պատանեկան Միութեան անդամները:

LOGO en